____________________________________________________________________________________________

INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE VZHLEDEM KE COVID-19

 

OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY

Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků a žáky a studenty, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Pohyb rodičů v budovách ZUŠ pouze v nezbytně nutných případech.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA

U vstupu do budovy školy jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve
společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je
uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost
naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo
mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně
dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

Škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom,
že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH ZÁŘÍ 2021

Testování se ZUŠ netýká. V ZUŠ se jako směrodatné považuje testování žáka na ZŠ, SŠ a dalších školách. Pokud však žák testování odmítne, je povinnen používat ochranné pomůcky (roušky, respirátory) i v ZUŠ.

 

V oddílu Aktuality naleznete nové číslo měsíčníku ZUŠNOVINKY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨¨

¨¨

¨¨

 

 
  

 

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Kontakt

Napište nám

Facebook

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose

Kravařova 14
796 01 Prostějov

Tel.: +420 582 406 050
E-mail: sekretariat@zusprostejov.cz
Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel šestnáct a deset 
Zpráva:
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (Informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).