UPOZORNĚNÍ:

Vážení rodiče!

Oznamujeme Vám, že vzhledem k současné situaci v naší republice  a s tím spojené zrušení výuky, Vám budeme vracet poměrnou část školného za měsíc březen. Školné Vám vrátíme po ukončení karantény. Věříme, že  si  Vaše děti a naši žáci  pomocí kreativní činnosti a hrou na nástroj pomohou překlenout nelehkou dobu.

Vedení školy.

 

Na základě rozhodnutí vlády od 11.3. 2020 zrušena do odvolání výuka  v celé ZUŠ.

 M I M O Ř Á D N É  O P A T Ř E N Í

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku arozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:I.Zakazuje se súčinností ode dne 11.března 2020:osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyššímodborném vzděláváníve školách aškolských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., opředškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), veznění pozdějších předpisů,osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně adoplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.II.Toto mimořádné opatřenínabývá platnosti dnem jeho vydání.Odůvodnění: Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace vevýskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 vEvropě.Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochranypřed výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol Str. 2z 2představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob vevymezeném prostoru.Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů.Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem ksoučasné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHAministr zdravotnictvípodepsánoelektronicky

 


  

 

 
  

 

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Kontakt

Napište nám

Facebook

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose

Kravařova 14
796 01 Prostějov

Tel.: +420 582 406 050
E-mail: sekretariat@zusprostejov.cz
Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel osmnáct a sedm 
Zpráva:
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (Informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).