Poskytování informací

 Povinně zveřejněné informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

1.       Název, sídlo, právní forma

Název:                                               Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

Sídlo:                                                  Kravařova 14 , 796 01  Prostějov

Právní forma:                                 příspěvková organizace

2.       Zřízení organizace, hlavní účel a předmět činnosti PO

Město Prostějov zřídilo příspěvkovou organizaci usnesením Městského zastupitelstva v Prostějově ze dne 19. 12. 1991 ke dni 1. 1. 1992 podle § 14 odst. 5 zákona č. 564 /1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů se souhlasem MŠMT a v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. D) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 31 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice., ve znění pozdějších předpisů.

Předmět činnosti příspěvkové organizace základní umělecké školy je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a prováděcími předpisy k němu.

V souladu s hlavním účelem zřizovatel dále umožňuje příspěvkové organizaci zajišťovat nebo vykonávat tyto činnosti:

-poskytování bezúplatného užívání majetku na základě smluvního vztahu se třetími osobami po schválení příslušným orgánem města Prostějova

-poskytování bezúplatného užívání majetku zřizovateli

-pořádání koncertů, představení a výstav

-spolupráce se školami svého typu v tuzemsku a zahraničí

-pronájem hudebních nástrojů žákům školy za úplatu

-zabezpečení závodního stravování pro své zaměstnance

3.       Kontaktní spojení, bankovní účet, IČ, úřední hodiny

Sekretariát sídlí v přízemí budovy, dveře č. 7

Úřední hodiny: každý pracovní den v době od 9.00 do 15.00 hodin.

sekretářka školy: 582 406 050

sekretariat@zusprostejov.cz

ředitelka školy: 582 406 051

kuncikova@zusprostejov.cz

zástupce školy: 582 406 052

pella@zusprostejov.cz

ekonomka školy : 582 406 053

ekonomka@zusprostejov.cz

Adresa webových stránek Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov:

www.zusprostejov.cz

Bankovní účet: 153 150 616/0300

Datová schránka: z3qdtib

IČ: 00402338,      DIČ: CZ00402338 (PO není plátcem DPH)

4.       Pracovníci určení k poskytování informací, příjem žádostí a dalších podání

Pracovník určený k poskytování informací

Mgr. Eliška Kunčíková – ředitelka školy, tel. 582 406 051

kuncikova@zusprostejov.cz

Pracovník určený k přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informace

Hana Müllerová – sekretářka, hospodářka školy, tel. 582 406 050

sekretariat@zusprostejov.cz

Tato pracovnice vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace.

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace:

Datem podání písemné žádosti je den, kdy ji PO obdržela.
Náležitosti žádosti jsou:

 • komu je podání určeno
 • kdo je činí - jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště žadatele (příp. adresa pro doručování písemností)
 • o jakou informaci žadatel žádá.

Pokud tyto náležitosti chybí, není podání považováno za žádost ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.
Informací, kterou je povinný subjekt povinen poskytnout, je faktický údaj, nikoli však komentář, názor na určitou skutečnost či výklad právního předpisu.

Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči povinné osobě (ředitelce PO) nebo kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Taková žádost nepodléhá evidenci.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, pověřený pracovník vyzve žadatele do 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.

Pokud je požadovaná informace mimo působnost povinné osoby, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do 7 dnů žadateli.

Pověřený pracovník poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, popřípadě ode dne upřesnění žádosti, a to písemně.

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit nejvýše o 10 dnů, a to ze závažných důvodů. Žadatel musí být o prodloužení lhůty a o důvodech prodloužení prokazatelně (písemně) informován, a to ještě před uplynutím lhůty pro poskytování informace.

Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy žádost odloží.

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

Evidence žádostí obsahuje:

 • datum doručení žádosti, věc, číslo jednací
 • jméno, příjmení, adresa žadatele pro doručování písemností
 • o jakou informaci žadatel žádá
 • způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla žádost vyřízena
 • datum vyřízení žádosti
 • (Údaje v evidenci žádostí jsou chráněny podle č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.)

5.     

 • Sazebník úhrad za poskytování informací (platný od 1. 1. 2017)  
  Kopírování                                                               A4 černobíle / 1 strana                                                    2 Kč      
    A3 černobílé/1strana      3 Kč
  Tisk  A4 černobílé/1strana     3 Kč
    A4 barevné/1 strana   10 Kč
  Kopírování na paměťové nosiče flash     20 Kč
  Kopírování na optické nosiče CD   50 Kč
  Poštovné dle platných tarifů.    
  Osobní náklady za vyhledávání informací, za každou započatou hodinu   150 Kč

 

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Kontakt

Napište nám

Facebook

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose

Kravařova 14
796 01 Prostějov

Tel.: +420 582 406 050
E-mail: sekretariat@zusprostejov.cz
Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel deset a devět 
Zpráva:
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (Informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).