Kritéria pro přijímání nových žáků

 

Ke studiu se žáci přihlašují písemnou přihláškou na předepsaném tiskopise. Tato přihláška je volně přístupná na webových stránkách školy nebo v kanceláři školy. Za nezletilého žáka podepisují přihlášku zákonní zástupci.

Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšně vykonané talentové – přijímací zkoušky.

Průběh a výsledek zkoušky je zaznamenán do tiskopisu „Protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách“. Při této zkoušce jsou zohledněni žáci se speciálními potřebami, jestliže zákonní zástupci žáka předloží zprávu z PPP nebo SPC.

O přijetí a zařazení žáka do výuky ke studiu jsou zákonní zástupci žáka vyrozuměni třídními učiteli.

Přijatí žáci jsou do výuky zařazeni v souladu s platnou legislativou a ŠVP ZUŠ.

Žáci, kteří nebyli přijati ke studiu z kapacitních důvodů jsou zařazeni do databáze nepřijatých uchazečů. V případě uvolnění kapacity školy jsou následně přijati.

 

Kritéria pro přijetí žáků ke studiu

 

Cílem přijímací zkoušky je především posouzení míry talentu uchazeče. Každý obor si stanovuje konkrétní činnosti, jejichž zvládnutím žák prokáže talent a další předpoklady potřebné ke studiu vybraného oboru (např. fyzické předpoklady, psychická a sociální zralost apod.)

Hudební obor – průzkumy hudebnosti provádí učitelé ZUŠ v mateřských školách v měsíci květnu a v rámci Dne otevřených dveří naší školy v červnu na následující školní rok.

Výtvarný, taneční a literárně dramatický obor – talentové přijímací zkoušky na následují školní rok probíhají v rámci Dne otevřených dveří naší školy v červnu.

 

Přesné datum Dne otevřených dveří bude včas zveřejněno na stránkách školy www.zusprostejov.cz. Další termíny pro vykonání talentové zkoušky jsou možné po předchozí domluvě.

 

HUDEBNÍ OBOR

Při talentové zkoušce se posuzují základní intonační dovednosti a smysl pro rytmus.

Talentová zkouška se uskutečňuje prostřednictvím níže uvedených činností a na základě posouzení fyzických dispozic pro studium daného nástroje.

Obsah přijímací zkoušky:     

1) Zpěv písně

2) Intonace – zopakování hraného tónu, rozlišení tónů – počet tónů, výška apod.

3) Rytmus – opakování rytmických vazeb potleskem

VÝTVARNÝ OBOR

Talentová zkouška probíhá formou zadání výtvarného úkolu, zpravidla kresby nebo malby na volitelné téma. Zájemce o studium může také předložit domácí práce svědčící o jeho talentových předpokladech.

Obsah přijímací zkoušky:     

1) Umístění tvaru do formátu, přepis reálného tvaru, linie a plocha, cit pro barevnost

2) Fantazie, kreativita

TANEČNÍ OBOR

Při zkoušce se posuzují pohybové dovednosti a smysl pro rytmus.

Obsah přijímací zkoušky:   

1) Pohybové předpoklady – držení těla, chůze, výskok, běh,  improvizovaný pohyb

2) Rytmus – opakování rytmických vazeb potleskem

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Předpokladem pro přijetí jsou komunikační a pohybové schopnosti žáka.  Jsou posuzovány v níže uvedených činnostech:

Obsah přijímací zkoušky:    

1) Mluvní dovednosti – přednes říkadla, básně, vyprávění, hlasité čtení, převyprávění textu

2) Pohybové předpoklady

3) Rytmus – vytleskávání jména, opakování rytmu apod.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Kontakt

Napište nám

Facebook

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose

Kravařova 14
796 01 Prostějov

Tel.: +420 582 406 050
E-mail: sekretariat@zusprostejov.cz
Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel devět a dvanáct 
Zpráva:
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (Informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).